خدمات طراحی و ساخت

خدمات طراحی و ساخت

ما از ابتدای فعالیت حرفه ای خود، با بهره گیری از دانش و تجربه طراحان و مهندسان در زمینه های طراحی معماری و ساخت سعی در جلب رضایت مشتریان و ارتقای دانش و کیفیت خدمات این بخش داشته و رسیدن به اهداف عالی خدمات مهندسی و طراحی را سرلوحه کار خود قرار داده ایم.
برخی از خدمات این دپارتمان عبارتند از:
* طراحی کلیه بخش های ساختمانی به نحوی که نقشه های مذکور قابلیت اجرا داشته و منطبق با ضوابط و مقررات ملی ساختمان باشد.
* طراحی و اجرای سازه ها بر اساس آخرین آیین نامه ها و مقررات ملی به همراه ارايه متره و برآورد هزینه ی اجرا در مرحله ساخت
* اخذ جواز ساخت، طراحی معماری ساختمان بر اساس نقشه های سازه با در نظر گرفتن فضای استاندارد متناسب با کاربری هر فضا
* ساخت ماکت و مدل سازی با استفاده از نرم افزار Revit

نمونه کارها:
۱-
۲
۳