جک مستقیم (Direct)

در این سیستم جک بصورت مستقیم به کابین متصل می شود و نیازی به اجزاء دیگری مانند سیم بکسل و فلکه هرزگرد و… نمی باشد.

در این نوع از آسانسور هیدرولیک از تمامی فضای چاهک آسانسور جهت جاگذاری کابین استفاده می شود و میتوان از کابین با ظرفیت بیشتری جهت جابجایی انسان و بار استفاده کرد.

یکی از معایب این نوع آسانسور نیاز به فضایی به ارتفاع جک جهت اسقرار آن زیر کابین می باشد، هرچند این موضوع امروزه با استفاده از جکهای تلسکوپی تا حدود زیادی برطرف گردیده است.

بالا